ZAGADNIENIA

Dawki promieniowania jonizującego w środowiskudr J. Olszewski | 2011-03-17

Promieniowanie to nic innego jak proces przenoszenia energii przez fale lub cząsteczki, które zostają wysyłane przez dane ciało. Samo pojęcie promieniowania pierwotnie wywodzi się z wysyłania promieni słonecznych przez Słońce. Promieniowanie jonizujące natomiast jest to taki rodzaj promieniowania, który wywołuje jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej. Promieniowanie jonizujące pojawiło si...

Postawy społeczeństwa wobec zagrożeń zdrowia związanych ze zmianami klimatudr K. Puchalski | 2010-10-06
// // W końcu minionego stulecia niemiecki socjolog Ulrich Beck posłużył się pojęciem społeczeństwa ryzyka, uznając że dobrze oddaje ono dominującą cechę współczesnych społeczeństw (Beck, 2004). Beck zauważył, że choć ludzkość w swej historii zawsze, w większym lub mniejszym stopniu, musiała zmagać się siłami natury i narażona była na różnego typu przeciwności losu zagrażające zdrowiu i życiu, to współcześnie narażenia te przybierają niespotykaną dotąd skalę i uzyskują nową charakterystykę. A dzieje się to niejako wbrew rozpowszechnionym przekonaniom, że dobroczynny...

Wpływ promieniowania słonecznego na powstawanie chorób skóryprof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska | 2010-07-24
Spektrum zaburzeń dermatologicznych związanych z promieniowaniem UV obejmuje ostre oparzenia słoneczne, różne postacie fotoalergii oraz zaostrzenia przebiegu innych schorzeń (toczeń rumieniowaty, porfirie, osutki słoneczne). Ponadto obserwowane są zmiany skórne związane z przewlekłą ekspozycją na promieniowanie UV (np. słoneczne starzenie się skóry, nowotwory). Skutki kliniczne ekspozycji zależą od 2 podstawowych zakresów promieniowania ultrafioletowego, tzw. promieni rumieniotwórczych – UVB (290 –320 nm) i długich promieni ultrafioletowych – UVA (320 ...

Ekspozycja na pola elektromagnetyczne 0=300 GHz w środowisku zamieszkania
dr hab. n. med. Marek Zmyślony | 2010-07-24
Podstawowe informacje na temat pól i promieniowań elektromagnetycznych Niejonizujące pola elektromagnetyczne (PEM), to jeden z bardziej tajemniczych i budzących zaniepokojenie czynników fizycznych występujących w środowisku człowieka. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne - wiadomości podstawowe Ładunki elektryczne wytwarzaj...

Dokumenty prawnedr Joanna Jurewicz | 2010-07-23
   Jednym z pierwszych działań dotyczących zmian klimatu na arenie międzynarodowej było powołanie Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 1988 roku przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) i Program Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP).  Zadaniem panelu było rozpoznanie zależności pomiędzy zmianami klimatu w skali globalnej a działalnością człowieka związaną ze wzrostem demograficznym i gospodarczym.  W 1988 Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło rezolucję 43/53 w sprawie ”Ochrony globalnego klimatu dla obecnego i przyszłych pokoleń rodzaju ludzkiego”....
Strona