ZAGADNIENIA

Składowanie odpadów i gospodarka odpadamidr Krzysztof Kafel | 2010-07-23

   Powstawanie odpadów staje się  coraz poważniejszym problemem  w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą "długość życia" niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku. Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Jest to ilość zbliżona do ilości odpadów wytwarzanych przez statystycznego Europejczyka. Wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2008 r. wytwo...

Środowiskowe zagrożenie zdrowia ze strony czynników chemicznychprof. dr hab. med. Wojciech Hanke | 2010-07-23
Zdjęcia Wojciech Hanke Czynniki chemiczne 1. Zanieczyszczenia otaczającego powietrza Pierwotne zanieczyszczenia wynikają głównie ze spalania paliw płynnych (silniki samochodowe, zwłaszcza silniki Diesla) i stałych (obiekty opalane węglem). Najważniejsze z nich to całkowity pył zawieszony, pył frakcji o średnicy mniejszej niż 10 µm (PM10), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla i w mniejszym stopniu dwutlenek siarki (SO2). Zanieczyszczenia wtórne powstają w procesach utleniania NO do NO2 i podobnie CO do CO2. Ozon powstaje w wyniku...

Bezpieczeństwo ekologiczne człowieka.dr Witold Lenart | 2010-07-22
Dzisiejszy stan środowiska oceniają liczne wyspecjalizowane agencje. Cześć z nich używa do tego celu miar obejmujących stopień zagrożenia w stosunku do populacji ludzkiej, a więc oceny uwzględniającej nasze zdrowie. W coraz większym stopniu oceny te obejmują tzw. zagrożenia globalne, a więc nie fizyko-chemiczne zatrucia lub degradacje, ale szersze procesy obejmujące całą Ziemie lub jej znaczne części. Zagrożenia te są wielowątkowe, często same w sobie nie prowadzą do jednoznacznych strat, chorób, dyskomfortu, ale ich liczne następstwa są rozległe i mogą pogarszać wiele aspektów życia. ...

Klimatyczno-środowiskowe uwarunkowania wyżywienia
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-22
   Rolnictwo, jak żadna inna gałąź gospodarki, jest czułe na oddziaływanie klimatu. Wynika to z biologicznego charakteru procesów produkcyjnych w gospodarce rolnej. Globalna produkcja żywności zmienia się z roku na rok, przede wszystkim ze względu na zmienne warunki pogodowe. Należy także zdawać sobie sprawę z faktu, że obecna działalność ludzi i ich sposób życia będą miały wpływ bezpośrednio lub pośrednio na gospodarkę rolną, a co za tym idzie na możliwość wyżywienia stale wzrastającej liczby lud...

Główne przyczyny cywilizacyjno – środowiskowe zagrożeń zdrowia.mgr inż. Magdalena Hyska | 2010-07-22
Człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody. Jego egzystencja oraz jej jakość zależą od środowiska w którym żyje.  Zmiany w środowisku wpływają na wszystkie elementy jakości życia, w tym na zdrowie.  Zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia – WHO zdrowie to stan pełnego fizycznego umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa. Dlatego też w kwestiach zdrowia powinniśmy brać pod uwagę nie tylko zwalczanie chorób, ale także stwarzanie warunków do wzmacniania dobrego samopoczucia, zarówno fizycznego jak i duchowego. ...
Strona